ברוכים הבאים לאתר הוועדה המקומית - תמר

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד. 

חיות להגשת בקשות למידע להיתר:

המידע להיתר יימסר לעורך הבקשה, בהתאם לתיאור הבקשה להיתר וההגדרות שיוזנו במערכת המקוונת -
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/RZRequesters.aspx
לפיכך על עורך הבקשה לפנות ליובל גולדמן מנהל המידע התכנוני במייל yuval@ma-tamar.co.il
ולהעביר מספר ח.פ. של משרד העורך (מספר תעודת זהות במקרה שאין ח.פ.) - ללא נתון זה לא תונפק דרישת התשלום.
בנוסף יפורטו בדוא"ל המקום (גש, חלקה, מגרש/מתחם) , מהות הבנייה  וכתובת, שעבורה מבקשים לשלם את אגרת המידע. דרישת התשלום תונפק ותועבר בדוא"ל חוזר לעורך הבקשה.
התשלום יבוצע באמצעות מערך הגביה של המועצה (הפרטים יופיעו במסמך אגרת המידע להיתר).

בכל שאלה או הבהרה ניתן להתקשר ליובל גולדמן (מידען) 050-7984341

  homepage_bottom_image

שעות הפעילות הוועדה המקומית "תמר"
קבלת קהל,  בתיאום פגישה מראש בימים ב' ו-ה'.
הגשת בקשות ותוכניות לוועדה, בימים א' - ה' בין השעות 08:30 - 15:00

מענה טלפוני
*מענה טלפוני בכל ימות השבוע בשעות הפעילות . 
*ניתן להשאיר הודעות בתא קולי או במייל.

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או המועצה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.