טפסים ונהלים

תנאי סף להגשת תכניות מפורטות לוועדה המקומית

שירותי כבאות - הנחיות למתכנן

הצהרת מהנדס על יציבות מבנה/אתר התארגנות

טופס בקשה לרשיון כריתה/העתקה לפי פקודת היערות

תקנות צוברי גז

מורשי חתימה - בקשות להיתרים ותשריטי בינוי

תצהיר בדבר חישוב שטחי בינוי

תצהיר מודד

נוהל נושאים וסדרי עדיפות לאכיפה מקומית וועדה מקומית תמר

סט טפסים להגשת חישובים סטטים

אישור יציבות

 

טפסים והנחיות לטופס 4

רשימת תיוג - אישורים לצורך קבלת טופס 4 תקנה 5 לחיבור חשמל למבנה מגורים

הודעה על התחלת עבודות בנייה

תצהיר מודד מוסמך

תצהיר של האחראי לביצוע השלד 

אישור עורך הבקשה

הצהרה על כמות פסולת בנין, התקשרות עם אס"פ ופינוי הפסולת

הצהרה והתחייבות בדבר העסקת קבלן רשום

כתב התחייבות להסכם עם מעבדה לבדיקת בטון

טופס דיווח על עבודה הפטורה מהיתר

טופס אגרה

טופס פטור ממקלט

טופס דיווח אגרות בניה / בקשה למידע / פקדונות

נוהל דיווח תשלם אגרות בניה / בקשה למידע / פקדונות

תצהיר מתכנן שלד המבנה על יציבות מבנה הכולל ביצוע עבודות הריסה

הצהרת מתכנן של על יציבות מבנה קיים

 

סט טפסים לשלב תחילת עבודות רשות רישוי

סט טפסים לשלב מהלך ביצוע

סט טפסים לשלב תעודת גמר רשות רישוי