הודעות לציבור

 1. שובר פיקדון- לצורך התייעלות בעבודה החל מתאריך 2/4/2017 קבלת שובר לתשלום פיקדון יתאפשר אך ורק בהעברת הבקשה להיתר "גרמושקה" בפורמט PDF /DWF באמצעות דוא"ל  בצירוף תיק המידע לחגית מזכירת רישוי בכתובתmarina@ma-tamar.co.il .  שובר הפיקדון יועבר בדוא"ל למתכנן / למבקש . יודגש כי מימוש תשלום הפיקדון אינו מהווה תחילת בדיקת הבקשה להיתר. בקשה להיתר תיבדק רק לאחר כניסת הבקשה במע' רישוי זמין.
   
 2. חתימת היישוב על הבקשה להיתר- ככלל, עפ"י מדיניות הוועדה חלה חובת החתמת היישוב ע"ג הבקשה להיתר טרם בדיקתה ע"י הוועדה. את חתימת היישוב ע"ג "הגרמושקה" לרבות יתר חתימות בעלי המקצוע במקור (מבקשים, אדריכל, מתכנן שלד) יש להעביר ידנית למזכירת הוועדה.
  חתימות אלו מהוות  תנאי סף לבדיקה.
 3. כיבוי אש - סעיף 18 (א) לחוק התכנון והבניה תיקון 101 לחוק קובע כי "רשות הרישוי תתייעץ עם רשות הכבאות טרם מתן היתר לכל בניין למעט בניינים אלה"
  בניין עד 4 קומות המיועד למגורים בלבד (2) בניין ששטחו הכולל אינו עולה על 100 מ"ר ושאינו משמש לאחסון חומ"ס (33) תוספת לבניין קיים ששטחה הכולל אינו עולה על 50 מ"ר (4) תוספת לבניין מגורים קיים ששטחו אינו עולה על 50 מ"ר לדירה".
  כל בקשה להיתר העונה על הגדרות אלו לא תישלח לתיאום מול רשות הכבאות באשקלון.
  מפרט כיבוי אש המוטמע  בבקשה להיתר בתכנית הפיתוח ייבדק ע"י הוועדה בשלב הבקרה המרחבית הכל ובהתאם לדרישות כבאות אש עפ"י חוק (מיקום גלאי עשן, הידרנט במרחק שלא יפחת מ-100 מ', מיקום גלגלון בחזית ,מתז עפ"י צורך, מטף במקום נגיש תוך המבנה).
 4. רמ"י - חתימת / אישור רמ"י הינו  תנאי סף להגשה המקוונת (נבדק בשלב תנאים מוקדמים).
 5. תכנון מקדים לבקשה להיתר - לאחרונה מועברות סקיצות  תכנון לבודקות בדוא"ל במטרה לקבל אישורן טרם הגשת הבקשה ברישוי המקוון. יודגש כי אין פרה - רולינג לבקשות להיתר. שאלות תכנוניות כלליות ניתן להפנות רק בשלב הגשת הבקשה למידע.
   
 6. מסמכים – החל מתאריך 01.03 הוועדה עוברת לקבל מסמכים בשלב התכן במערכת רישוי זמין בלבד , לא יתקבלו מסמכים ידניים מלבד שני עותקים סופיים להיתר.
 7. באתר הוועדה המקומית תוכלו להתעדכן בהליך הרישוי בתיק בניין ספציפי. היעזרו בו.
 8. פניה לוועדה - בכל פניה לוועדה יש להצטייד במספר הבקשה למידע/ היתר ברישוי מקוון , מספר פנימי בוועדה ושם המבקש.
 9. החל מתאריך 01.03.2020 כל התכניות המאושרות ע"י הגורמים החיצונים (כגון כיבוי אש, משרד הבריאות) יסרקו במלואן ויוזנו לבדיקה במערכת רישוי זמין.
  לא יתקבלו בוועדה עותקים פיזיים מלבד שני עותקים סופיים להיתר.