נוהל "עבודות פטורות מהיתר" בוועדה

 1. הוועדה לא נותנת אישור על ביצוע העבודה, האחריות על ביצוע העבודה פטורה מהיתר עפ"י החוק מוטלת על בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות. 
 2. על היזם העבודה יש לפעול בהתאם ל-תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 לרבות מסירת הודעה בדבר ביצוע העבודה לרשות הרישוי ולגורמים נוספים (בהתאם לנדרש עפ"י התקנות). על העבודה המבוצעת בפטור מהיתר בנייה להיות תואמת לתכניות החלות על המגרש, להנחיות המרחביות וכן להוראות לפי חוק התכנון והבנייה.
 3. על הוועדה יש לבדוק האם העבודה שבוצעה והתקבל דיווח תואמת התקנות ולהעביר חוות דעתה למחלקת פיקוח לאכיפה.    
 4. במידה ומתקבלת פנייה מיזם/ מבקש לבצע עבודה במסגרת תקנות לעבודות פטורות מהיתר ולקבל יעוץ מהוועדה לפני הביצוע, על היזם להעביר לוועדה פנייה מסודרת כוללת הגשת מסמכים (נתונים) כדלקמן:
 • תרשים מתאר מיקום לביצוע העבודה המבוקשת כולל סימון המבוקש;
 • מידות הבנייה, גובה, חתכים אופייניים, מפרטים טכניים לגבי חומרי הבנייה;
 • כל הפרטים הנוספים שיידרשו ע"י הוועדה במידת הצורך.
 1. רק לאחר קבלת מסמכים הנ"ל הוועדה תוכל לתת יעוץ בנושא עמידה בתקנות העבודות שפטורות מהיתר.

 

 

לגבי דיווח שנתקבל בתיבת הדואר שמיועד לזה:

 1. הדיווח על ביצוע העבודה מתקבל בתיבת הדואר המיועד לכך, נבדק בוועדה;
 2. הדיווח מועבר למחלקת פיקוח לידיעה ומעקב;
 3. במידה והעבודה שבוצעה לא עומדת בתקנות הפטור ו/או דיווח לא בוצע כנדרש עפ"י התקנות, יש להעביר למחלקת הפיקוח לטיפולם;
 4. במידה ומבוקש יעוץ מוועדה מקדים ביצוע העבודה, ראה סעיפים 4 ו-5 למעלה.