עבודות ומבנים לרישוי מקוצר

להלן תובא רשימת העבודות:   

סימן א' – גדר וקיר תמך

 • הקמת גדר או קיר תמך, שלא חלות עליהם תקנות הפטור ובלבד שמתקיימים בהם תנאים אלה:
 1. גובה הגדר או קיר התמך אינו עולה על 3 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר או הקיר;
 2. הם אינם בתחום חוף הים אלא אם כן הבנייה היא בקו בינוי ראשון ואילך;
 3. הם אינם בתחום שטח פתוח באופן הפוגע ברצף אקולוגי, מעברים למטיילים ובעלי חיים, אלא אם כן הוקמו לפי תקנה 24 או 25 .
 • הקמת גדר בידי רשות מקומית, המיועדת לגידור שטח לצורכי ציבור כאמור בסעיף  188 לחוק שלא חלות עליה תקנות הפטור
 • הקמת גדר היקפית של מיתקן תשתית או גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד( לחוק שלא חלות עליה תקנות הפטור.

סימן ב' – גגון ומצללה  

 • גגון/ סוכך/ סככה:

א. הקמת גגון שלא חלות עליו תקנות הפטור והוא אינו בולט מקיר המבנה יותר מ–4 מטרים ויכול שיהיה בעל ביסוס עצמאי.

ב. הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) שלא חלות עליו תקנות הפטור.

ג. הקמת סככה שלא חלות עליה תקנות הפטור.

 • הקמת מצללה שלא חלות עליה תקנות הפטור.

סימן ג' – שימוש נלווה למבנה

 • הקמה, הצבה או התקנה של רכיב עזר שלא חלות עליו תקנות הפטור.
 • הצבת מיתקן מכפיל חנייה על הקרקע במגרש המשמש על פי דין לחניה
 • התקנת שלט שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שהוא אינו בתחום חוף הים זולת אם הבנייה היא בקו בינוי ראשון ואילך.
 • התקנת מערכת מיזוג אוויר שלא חלות עליה תקנות הפטור, לרבות פתח במעטפת הבניין, ובלבד שתפוקת המערכת אינה עולה על 72,000BTU.
 • התקנת תנור הסקה בדירה שאינו מיתקן מיטלטל, לרבות ארובה לסילוק גזי השריפה, מכלי דלק וצנרת, שהוא אחד מאלה:
 1. תנור הסקה בדירה, המוסק בדלק נוזלי לפי תקנים ישראליים, ת"י 838 חלק 2 : מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ,תנור ארובה, ת"י 838 חלק 3 : מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: ארובה, ות"י 838 חלק 4- מיתקן של תנור ארובה להסקה דירתית: מכלים, צנרת.
 2. תנור הסקה בדירה, המוסק בגפ"מ או בגז טבעי לפי תקנים ישראליים, ת"י 995: תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי על כל חלקיו, ת"י 158: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם) על כל חלקיו; ת"י 1296: מחממי מים ביתיים מוסקים בגז על כל חלקיו.
 3. תנור הסקה בדירה, המוסק בחומר מוצק לפי תקנים ישראליים, ת"י 1368 חלק 1: תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: תנור, ת"י 1368 חלק 2: תנור הסקה ביתי המוסק  בחומר מוצק: ארובה
 • החלפת רכיב בבניין, הניתן להחלפה ברכיב אחר, שלא חלות עליו תקנות הפטור ובלבד שמשקל הרכיב החדש לא יעלה על העומס המותר לפי תקן ישראלי ת"י 412 עומסים במבנים: עומסים אופייניים; היה המבנה בנוי מחומרים קלים, לא יעלה העומס על המותר לפי תקן ישראלי ת"י 1556: גגות קלים עם סיכוך רעפים
 • שינוי בפתחי חזיתות או במעטפת המבנה.
 • מכל גז:

א. התקנת מכל גז נייח תת–קרקעי, לפי תקן ישראלי, ת"י 158 חלק 1: מיתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ): מאגרים (להלן - ת"י 158 חלק 1).

ב. החלפת מכל גז נייח תת–קרקעי, לפי ת"י 158 חלק 1 שלא חלות עליו תקנות הפטור וכן שינוי במיקום מכל כאמור.

ג. התקנה ראשונה של מכל גז מיטלטל, לפי ת"י 158 חלק 1.

סימן ד' – מבנה טכני

 • התקנת מיתקן או תחנת ניטור אוויר, מיתקן ניטור מים, מיתקן ניטור קרינה או מיתקן ניטור רעש שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שמידותיו אינן עולות על האמור בתקנה 37
 • הקמת מיתקנים ומבנים טכניים, ובלבד שהשטח הכולל של המבנה או המיתקן לא יעלה על 25 מטרים רבועים וגובהו לא יעלה על 4 מטרים.
 • הקמת תורן לאנטנה, לרבות אנטנה בתחום שדה תעופה, ובלבד שגובהו הכולל לא יעלה 20 מטר.

סימן ה' – מבנה חקלאי

 • הקמת חממה בקרקע חקלאית, ובלבד שגובהה אינו עולה על 6.60 מטרים והחיפוי שלה מחומרים קלים המאפשרים חדירת אור.

סימן  ו' – תוספת בנייה למבנה קיים

 • הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים או הוספת מגדל ממ"דים למבנה פשוט, בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-171990
 • תוספת בנייה בשטח כולל שאינו עולה על 25 מטרים רבועים בקומת קרקע של בניין למגורים; לבקשה להיתר לעניין זה תצורף תכנית ראשית.
 • תוספת בנייה לבניין למגורים על פי תכנית כללית החלה במרחב התכנון המקומי או חלק משמעותי ממנו, העוסקת בתוספות בנייה על גגות מבנים; לבקשה להיתר לעניין זה תצורף תכנית ראשית.
 • הוספת מרפסת זיזית (גזוזטרה) ליחידת דיור בבניין פשוט, ובלבד ששטח המרפסת אינו עולה על 14 מטרים רבועים ועומק הזיז אינו עולה על 5.2 מטרים.
 • סגירת מרפסת מקורה, למעט מרפסת זיזית, באמצעות חומרים קלים.
 • הוספת מעלית לבניין פשוט, לרבות השינויים הנדרשים בבניין הקיים לצורך התאמתו להוספת המעלית.

סימן   ז' – מחסן ומבנה לשומר

 • הקמת מחסן אחד לכל יחידת דיור, שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שיוקם על הקרקע.
 • הקמת מבנה לשומר, שלא חלות עליו תקנות הפטור ובלבד שגודלו אינו עולה על 9 מטרים רבועים.

סימן ח' – עבודות פיתוח והנגשה

 • עבודות פיתוח שלא חלות עליהן תקנות הפטור ובלבד שעבודות הפיתוח אינן כוללות מסלעות או קירות פיתוח בגובה העולה על 3 מטרים והמסלעה אינה מוקמת על גבי קיר תמך.
 • שינויים בבניין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התקנת מעלון, התאמת מעברים, והקמת כבש שלא חלות עליו תקנות הפטור.